OPŠTI USLOVI POSLOVANJA
za vršenje kurirskih usluga

Opšte odredbe

Član 1.
(Predmet)

(1) Opštim uslovima poslovanja za vršenje kurirskih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se uslovi, način i postupak pružanja usluga i odnosi nastali između davaoca poštanskih usluga sa dodatom vrijednošću (u daljem tekstu: kurirske usluge) preduzeća EuroExpress d.o.o. iz Banjaluke, ulica Jovana Dučića 23 a, upisanog u sudski registar Privrednog suda u Banjoj Luci pod matičnim brojem subjekta (MBS) 11031439 (u daljem tekstu: EuroExpress) i korisnika usluge (u daljem tekstu: Korisnik).
(2) EuroExpress je privredno društvo koje obavlja kurirske djelatnosti osim djelatnosti javnih pošta na način i uz uslove propisane odredbama Zakona o poštama BiH, entitetskim zakonima, podzakonskim aktima i ovim Opštim uslovima.
(3) Korisnik može biti svako poslovno sposobno fizičko i pravno lice koje od EuroExpress-a zatraži usluge bilo kao pošiljalac ili primalac poštanske pošiljke, koje EuroExpress pruža pod uslovima propisanim ovim Opštim uslovima.
(4) EuroExpress pruža svoje usluge na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Ugovor o pristupanju)

(1) EuroExpress pruža usluge na osnovu ugovora po pristupanju u skladu sa pozitivnim propisima iz oblasti poštanskog saobraćaja i ovim Opštim uslovima.
(2) Ugovor po pristupanju u pravilu nije u pisanom obliku.
(3) Ugovor po pristupanju smatra se zaključenim kad EuroExpress preuzme pošiljku. Vrijeme zaključivanja ugovora po pristupanju određuje se prema podacima unesenim u tovarni list prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljaoca.
(4) EuroExpress može sa određenim korisnicima zaključiti ugovor o saradnji kojim se uređuju uslovi, način i postupak pružanja kurirskih usluga, kao i način plaćanja usluge.
Ugovor o saradnji je pisani akt i smatra se zaključenim kada EuroExpress i Korisnik potpišu isti. Vrijeme sklapanja ugovora o saradnji se određuje prema datumu navedenom u ugovoru o saradnji.

Član 3.
(Radno vrijeme)

Radno vrijeme svih poslovnica EuroExpress-a je od 08,00h do 17,00h svakim radnim danom, subotom od 09,00h do 14,00h.

Član 4.
(Punomoć)

(1) Korisnici usluga EuroExpress-a mogu sve pošiljke primati i putem punomoćnika na način i uz uslove kako je to zakonom predviđeno u pogledu fizičkih i pravnih lica.
(2) Prilikom ostvarivanja prava iz punomoći, punomoćnik je obavezan, na zahtjev radnika EuroExpress-a, pokazati punomoć i dokazati svoj identitet.

Član 5.
(Dokazivanje identiteta)

(1) Pošiljalac, primalac ili drugo ovlašteno lice dokazuje svoj identitet sljedećim ispravama:
1. ličnom kartom;
2. službenom ispravom – knjižicom pripadnika vojske ili policije;
3. pasošem;
4. nacionalnom ličnom kartom stranih državljana;
5. stalnom pograničnom dozvolom – propusnicom.
(2) Ako radnik EuroExpress-a posumnja u valjanost i zakonitost posjedovanja isprave kojom se dokazuje identitet, odbiće uručenje pošiljke.

Član 6.
(Kurirske usluge)

(1)Kuriske usluge su poštanske usluge sa dodatom vrijednošću koje EuroExpress obavlja na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca, a podrazumijevaju preuzimanje poštanskih pošiljaka na adresi pošiljaoca, direktan prenos, te uručenje na adresi primaoca.
(2) EuroExpress je obavezan pošiljaocu izdati tovarni list kao potvrdu o preuzimanju pošiljke i isti uručiti uz potpis primaoca.
(3) Za obavljanje kurirskih usluga EuroExpress posjeduje licencu izdatu od strane Agencije za poštanski saobraćaj.

Član 7.

Poštanska pošiljka

Poštanska pošiljka je svaka adresovana pošiljka u konačnom obliku u kojem je EuroExpress treba uručiti. Poštanske pošiljke su pismonosne pošiljke (dokumenti), paketske pošiljke i vrijednosne pošiljke.

Član 8.

Dokument (pismonosna pošiljka)

Dokument je vrsta komunikacije u pisanom obliku otisnuta na papiru ili drugom odgovarajućem nosiocu podataka, koji je potrebno poslati i dostaviti na adresu koju je naveo pošiljalac na tovarnom listu.
Dokument može biti mase do 2 kg.

Član 9.

Paket

Paket je zatvorena pošiljka koja može sadržavati robu i druge predmete. Pošiljalac ispunjava tovarni list, a primaocu se paket uručuje uz potpis na tovarnom listu. Paket može biti težak do 31,5 kg. Iznad navedene težine paket se smatra paletnom robom.
Najveća označena vrijednost paketa može iznositi km.
Paket koji sadrži žive životinje, lako lomljive predmete, tekućine, lako topljive materije, dijelove životinjskog ili ljudskog tijela, urne sa pepelom, osjetljive uređaje, zarazne materije i sl., EuroExpress ne preuzima.
Glomaznim paketom smatra se svaki paket koji se zbog svog oblika ili sastava ne uklapa sa ostalim paketima, ako mu je bilo koja stranica duža od 500 mm i ako mu bilo koja od ostale dvije stranice, uzeta pojedinačno, prelazi 300 mm. Za glomazne pakete se primjenjuje cjenovnik određen prema zapremini.

Član 10.

(Vrijednosna poštanska pošiljka)

(1) Vrijednosna poštanska pošiljka (u daljem tekstu: vrijednosno pismo) je pošiljka na kojoj je pošiljalac označio vrijednost pošiljke brojem i slovima u odgovarajućem polju na tovarnom listu. Iznos označene vrijednosti u konvertibilnim markama upisuje pošiljalac latiničnim ili ćiriličnim pismom i arapskim brojevima, a ne smije biti upisan običnom olovkom. Pošiljaocu se daje potvrda o prijemu pošiljke, a primaocu se pošiljka uručuje uz potpis.
(2) Vrijednosno pismo može sadržati robu, novac, pismeno saopštenje i druge predmete.
Vrijednosno pismo može biti mase najviše do 2 kg.
(3) Najveća označena vrijednost vrijednosnog pisma može biti do 10.000,00 KM.
(4) Pošiljalac je obavezan na vrijednosnom pismu označiti stvarnu vrijednost sadržaja o čemu potpisuje izjavu na potvrdi o prijemu pošiljke.
(5) Na omotu vrijednosnog pisma ne smije se ništa brisati, strugati, ispravljati, precrtavati i podcrtavati, niti stavljati naljepnice ili oznake, osim službenih oznaka i naljepnica.

Član 11.

Pojam kurirske usluge i usluge sa dodatnom vrijednošću

EuroExpress u svom poslovanju obavlja kurirske usluge i usluge sa dodatnom vrijednošću.
Pod kurirskim uslugama se smatraju poštanske usluge sa dodatnom vrijednošću koje Euro Express obavlja na osnovu posebnog zahtjeva pošiljaoca, a podrazumijevaju preuzimanje pošiljaka na adresi pošiljaoca, direktan prenos, te uručenje na adresi primaoca.
EuroExpress u smislu odredbi iz prethodnog stava ovog člana pruža usluge sa sljedećim dodatim vrijednostima:
1. Preuzimanje pošiljaka po zahtjevu pošiljaoca u određeno vrijeme i na određenom mjestu;
2. Rok isporuke od 24h do 48 h od momenta preuzimanja pošiljke;
3. Uručenje u dogovorenom roku i na dogovorenoj adresi;
4. Preusmjeravanje, zadržavanje i čuvanje pošiljaka prema zahtjevu pošiljaoca.

Posebne usluge

Član 12.

Pošiljka sa povratnicom

Pošiljka sa povratnicom je pošiljka koju prati obrazac “POVRATNICA”, koju popunjava pošiljalac i predaje uz pošiljku zahtijevajući da se pošiljka uruči primaocu uz potpisano potvrđenje na povratnici, a koja se vraća kao obična pismonosna pošiljka i uručuje pošiljaocu pošiljke kao obaviještenje o uručenju pošiljke.
Povratnicu popunjava pošiljalac i predaje je zajedno sa pošiljkom.

Član 13.

Otkupna pošiljka

Otkupna pošiljka je pošiljka za koju pošiljalac prilikom predaje zahtjeva da se uruči primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca pošiljke. Pošiljalac je obavezan u tovarnom listu naznačiti postojanje naplate pouzećem i navesti cijenu otkupne pošiljke.
Naznačeni iznos otkupnine u tovarnom listu (ne) smatra se relevantnom vrijednošću pošiljke.
Usluga preuzimanja pošiljaka po pozivu korisnika

Član 14.

Korisnici usluga EuroExpress-a, uslugu preuzimanja pošiljke za isporuku, ostvaruju pozivom u Call Centar EuroExpress-a na besplatan broj telefona: 080 051 100.
Narudžbe primljene u toku radnog vremena (do 14,30 h) se preuzimaju istog dana do 16 h ili najkasnije narednog radnog dana.

Usluga neposredne komunikacije korisnika usluge sa EuroExpress-om po pitanju toka isporuke

Član 15.

EuroExpress pruža korisnicima mogućnost neposredne komunikacije po pitanju toka isporuke pošiljke na jedan od sljedećih načina: pozivom u Call Centar Euro Express-a ili slanjem e-maila.
Pozivom u call centar EuroExpress-a na besplatni broj telefona 080 051 100, uz identifikaciju korisnika, radnik call centra daće preciznu informaciju o trenutnom statusu pošiljke.
Call centar odgovara na pozive do 17 h svakog radnog dana, subotom do 14 h.
Korisnik usluge status pošiljke može saznati i putem mail adrese: info@euroexpress.ba radnim danom od 8 h do 17 h i subotom od 9 h do 14 h. Elektronska pošta koja pristigne izvan navedenog termina, biće obrađena prvi naredni radni dan.

Usluga evidencije povrata neisporučenih pošiljaka na zahtjev naručioca

Član 16.

EuroExpress će sve pošiljke neoznačene adrese, kućnog broja, imena i prezimena fizičkog lica ili zbog odbijanja primaoca, nakon roka od radnih dana vratiti pošiljaocu uz navođenje razloga neisporučivanja pošiljke uz dostavljanje izrađene elektronske ili ispisane evidencije o vraćenim pošiljkama.
Pošiljka se vraća pošiljaocu i u slučaju kada je primalac:
1.odbio prijem pošiljke;
2.nepoznat;
3.otputovao ili preselio na nepoznatu adresu ili je adresa nedovoljna;
4.umro;
5.nije preuzeo pošiljku u roku od radnih dana.
Ako se pošiljka vraća pošiljaocu zbog nemogućnosti uručenja primaocu, pošiljalac je obavezan platiti povratnu poštarinu prema cjenovniku EuroExpress-a. Euro Express je obavezan na omotu pošiljke naznačiti razlog vraćanja pošiljke. Pošiljka se čuva u najbližoj poslovnici EuroExpress-a gdje je primalac može preuzeti.

Usluga ponavljanja isporuke na zamjensku adresu po dodatnom zahtjevu naručioca

Član 17.

Ukoliko radnik EuroExpress-a ne zatekne primaoca pošiljke na adresi koju je naveo korisnik usluge, ostaviće obavještenje u sandučić primaoca sa naznačenim brojem telefona i adresom najbliže poslovnice.
Pozivom na telefonski broj poslovnice EuroExpress-a, odnosno u Call Centar na besplatan broj telefona: 080 051 100, primaocu će se omogućiti preusmjeravanje pošiljke, ponovna dostava ili preuzimanje pošiljke u poslovnici EuroExpress-a, bez prethodnog vraćanja pošiljke pošiljaocu.
Korisnik usluge za sve vrijeme trajanja isporuke ima mogućnost da stupi u neposredan kontakt sa radnikom EuroExpress-a putem call centra na broj telefona: 080 051 100 kako bi promijenio mjesto isporuke pošiljke.

Usluga narudžbe putem interneta ili e-maila

Član 18.

Korisnik usluge može putem web stranice www.euroexpress.ba naručiti usluge koje pruža EuroExpress.
Korisnik narudžbu usluge obavlja ispunjavanjem on-line obrasca za narudžbu usluge.
Korisnik može narudžbu usluge koju obavlja EuroExpress obaviti i putem e-maila na adresu: info@euroexpress.ba. Narudžbe iz ovog člana, zavisno od vremena primanja, biće obrađene u toku radnog dana ili prvi sljedeći radni dan, ako je narudžba stigla van radnog vremena call centra.

Vremenski određena usluga isporuke

Član 19.

EuroExpress pruža korisnicima mogućnost slanja ekspresnih pošiljaka što podrazumijeva dostavljanje pošiljke primaocu u tačno određeno vrijeme.
EuroExpress će vremenski određenu uslugu dostave izvršiti u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova, osim u slučaju vremenskih nepogoda ili više sile.
Ukoliko pošiljka nije isporučena u dogovorenom vremenu usljed okolnosti na koje EuroExpress nije mogao uticati, EuroExpress ne odgovara za neispručivanje ili kašnjenje u isporuci pošiljke.

Postupak preuzimanja pošiljaka

Član 20.

EuroExpress obavlja preuzimanje pošiljaka na osnovu narudžbe korisnika usluge u poslovnici EuroExpress-a, putem poziva na besplatni broj telefona Call Centra 080 051 100, putem elektronske pošte na adresu: preuzimanje@euroexpress.ba, internet stranice www.euroexpress.ba, osim ako ugovorom sklopljenim sa korisnikom usluge nije drugačije dogovoreno.
Pošiljalac je prilikom predaje pošiljke obavezan ispuniti tovarni list izdat od strane radnika EuroExpress-a. Tovarni list sadrži sljedeće: ime i adresu pošiljaoca i primaoca, količinu i vrijednost pošiljke, iznos naknade za uslugu prevoza, odnosno zabilješku da je naknada plaćena unaprijed, iznos kojim je pošiljka opterećena, mjesto i dan izdavanja tovarnog lista.

Pakovanje pošiljaka

Član 21.

Pošiljalac je obavezan zapakovati pošiljku tako da zaštiti njen sadržaj, druge pošiljke i radnike koji rukuju sa pošiljkom.
Pod pakovanjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot (koverta, ambalaža, kutija, sanduk i sl.), zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja. Pakovanje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke, te uslovima i dužini relacije na kojoj se pošiljka prenosi.
Pošiljke za koje je upotrijebljena tipska ambalaža ne trebaju se umotavati.
Sve pošiljke moraju biti upakovane, osim onih za koje po njihovoj prirodi pakovanje nije potrebno.
Pošiljalac je odgovoran za svu štetu koju je prouzrokovao drugim pošiljkama i EuroExpress-u ukoliko je ista izazvana nepravilnim pakovanjem pošiljke.

Adresiranje pošiljaka i prevoznička dokumentacija

Član 22.

Pošiljalac koji sa EuroExpress-om ima zaključen zaseban ugovor o pružanju usluga vrši adresiranje pošiljke ili ručno (ispisivanjem potrebnih podataka na tovarnom listu) ili elektronskim putem (unošenjem potrebnih podataka u posebnom kompjuterskom programu koji je EuroExpress ustupio pošiljaocu na korištenje za vrijeme trajanja ugovornog odnosa).
Obrasce tovarnog lista i izjave pošiljaoca će EuroExpress obezbjediti svakom korisniku sa kojim ima sklopljen ugovor.
Ukoliko pošiljalac sa EuroExpress-om nema sklopljen ugovor, tovarni list će ispuniti radnik EuroExpress-a prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljaoca, a na osnovu podataka dobijenih tom prilikom od pošiljaoca.
Istinitost i tačnost podataka na tovarnom listu potvrđuje svojim potpisom lice koje uručuje pošiljku EuroExpress-u. Da bi se izbjegle eventualne nedoumice, smatraće se da je lice koje je predalo pošiljku na prevoz radniku EuroExpress-a ovlašteno za predaju iste.
Tovarni list je obrazac koji ispunjava ili pošiljalac (ukoliko sa EuroExpress-om ima sklopljen ugovor) ili radnik EuroExpress-a prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljaoca (ako pošiljalac nema zaključen ugovor sa EuroExpress-om).
Prilikom preuzimanja pošiljke, pošiljalac i radnik EuroExpress-a potpisuju tovarni list. Jedan primjerak tovarnog lista ostaje pošiljaocu kao dokaz da je pošiljku predao na prevoz dok drugi primjerak ostaje EuroExpress-u.
Otpremnica je dokument kojeg pošiljalac može poslati zajedno sa pošiljkom.
Prilikom uručenja pošiljke primaocu, primalac potpisuje otpremnicu koja se nakon toga vraća pošiljaocu i služi kao dokaz da je primalac preuzeo pošiljku.
Uslugu povrata otpremnice EuroExpress dodatno naplaćuje u skladu sa svojim cjenovnikom.

Postupak sa pošiljkama koje sadrže zabranjene predmete

Član 23.

Zabranjeno je slanje pošiljaka koje sadrže:
1. eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete čiji je prijem povezan s opasnošću za druge pošiljke, objekte, opremu i prevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi;
2. predmete čiji je prenos zabranjen posebnim zakonskim i drugim propisima;
3. opojne droge, osim kad su pošiljalac i primalac ovlašteni za promet ili upotrebu opojnih droga.
Ako postoji sumnja da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prenos zabranjen, radnik EuroExpress-a može od lica koje predaje pošiljku zahtijevati otvaranje pošiljke radi pregleda sadržaja, da po potrebi dokaže svoj identitet, te da nakon obavljenog pregleda zatvori pošiljku pred tim radnikom.
Ako se u skladu sa stavom (2) ovog člana ili na bilo koji drugi način utvrdi da pošiljka sadrži zabranjene predmete EuroExpress je obavezan postupiti na sljedeći način:
1. pošiljke čiji je promet zakonom zabranjen predati uz zapisnik nadležnom organu;
2. pošiljke koje sadrže žive životinje, čiji je prenos zakonom zabranjen, vratiti pošiljaocu.

Pravo vaganja i obračuna

Član 24.

Nakon što EuroExpress preuzme pošiljku od pošiljaoca takva pošiljka se – u skladu sa tehnološkim procesom EuroExpress-a – mjeri po težini ili zapremini, zavisno od gabaritnosti pošiljke koja se šalje. Na ovaj način utvrđeno mjerenje od strane EuroExpress-a smatraće se istinitim i tačnim i kao takvo vrijediće i prema pošiljaocu.

Član 25.

(Otvaranje i prepakivanje poštanskih pošiljaka)

(1) EuroExpress može otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke, u pravilu uz pristanak pošiljaoca ili primaoca.
(2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog člana, EuroExpress je obavezan komisijski otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke, bez pristanka pošiljaoca ili primaoca u slijedećim slučajevima:
a) kad se poštanska pošiljka ne može uručiti primaocu niti vratiti pošiljaocu (neuručiva pošiljka);
b) kad postoji sumnja da se u poštanskoj pošiljci nalaze zakonom zabranjeni predmeti;
c) kad je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njen sadržaj;
d) kad poštanska pošiljka u međunarodnom poštanskom saobraćaju podliježe carinskom pregledu i deviznoj kontroli u smislu carinskih i deviznih propisa.
(3) Ako se po spoljašnjem izgledu poštanske pošiljke može zaključiti da je oštećen ili umanjen sadržaj pošiljke, EuroExpress je obavezan odmah pošiljku komisijski otvoriti, pregledati i zapisnikom utvrditi stanje i sadržaj pošiljke, te pošiljku prepakovati.
(4) Ako primalac ili druga ovlaštena osoba prilikom uručenja pošiljke podnese prigovor radi oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, EuroExpress je obavezan pošiljku komisijski otvoriti i pregledati sadržaj, uz prisutnost primaoca, te u zapisniku upisati utvrđeno stanje i sadržaj pošiljke, ako takav zapisnik nije sačinjen prije pokušaja uručenja pošiljke.
(5) EuroExpress je obavezan pošiljku prepakovati i zapisnikom utvrditi stanje i u slučaju kad se poslije prijema, a prije uručenja pošiljke, utvrdi da je sadržaj pošiljke pokvaren ili pošiljka nije zapakovana na propisani način, tako da je ugrožen njen sadržaj ili ostale pošiljke.
(6) Prilikom komisijskog otvaranja i prepakivanja pošiljke, EuroExpress je obavezan sačiniti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje primaocu pošiljke, uz potpis na zapisniku.

Član 26.

Uručenje pošiljaka

Uručenjem pošiljke smatra se uručenje pošiljke primaocu ili drugom ovlaštenom licu na adresi primaoca.
Pošiljke se uručuju u pravilu lično primaocu. Izuzetno, pojedine vrste pošiljaka mogu se uručiti i odraslom članu domaćinstva ili licu zaposlenom kod primaoca.

Član 27.

(Vraćanje poštanskih pošiljaka)

(1) Ako pošiljalac nije drugačije odredio ili zakonskim propisima nije definisano, pošiljka se vraća pošiljaocu u slučaju kada je primalac:
a) odbio prijem pošiljke;
b) nepoznat;
c) otputovao ili preselio na nepoznatu adresu ili je adresa nedovoljna;
d) umro;
e) nije preuzeo pošiljku u roku određenom ovim Opštim uslovima.
(2) Pošiljka se vraća pošiljaocu i u slučaju kada se nije mogla uručiti primaocu zbog nepotpune adrese.
(3) Izuzetno od odredbe iz stava (1) tačka d) ovog člana pošiljka se može uručiti članu domaćinstva umrlog primaoca.
(4) Ako se paket, vrijednosno pismo ili otkupna pošiljka vraća pošiljaocu radi nemogućnosti uručenja primaocu, od pošiljaoca se naplaćuje povratna poštarina prema cjenovniku, osim poštarine za uslugu koja se u povratu ne obavlja.
(5) EuroExpress je obavezan na omotu pošiljke naznačiti razlog vraćanja pošiljke (odbio prijem, umro, nepoznat, otputovao, adresa nedovoljna i sl.) i to ovjeriti otiskom žiga i potpisom zaposlenog.
(6) EuroExpress je obavezan preuzeti već uručene pošiljke ako su bile pogrešno uručene drugoj osobi, odnosno primaocu.

Član 28.

(Neuručive pošiljke)

(1) Ako pošiljku iz bilo kojeg razloga nije moguće uručiti primaocu niti vratiti pošiljaocu pošiljka se smatra neuručivom pošiljkom.
(2) U slučaju kad primalac i pošiljalac odbiju prijem pošiljke smatra se da su se odrekli prava vlasništva nad pošiljkom u korist EuroExpress-a. EuroExpress može takve pošiljke odmah uništiti ili sadržaj prodati, a novac od prodaje smatrati svojim prihodom.
(3) Druge neuručive pošiljke EuroExpress je dužan komisijski otvoriti i pregledati radi utvrđivanja adrese primaoca i/ili pošiljaoca iz sadržaja pošiljke. Ako se pronađe adresa primaoca i/ili pošiljaoca, pošiljka se mora prepakovati i otpremiti na adresu primaoca odnosno pošiljaoca uz stavljanje odgovarajuće obavijesti na pošiljci.
(4) Ako se nakon pregleda poštanske pošiljke ne pronađe adresa ni pošiljaoca niti primaoca, pošiljka će se smatrati neuručivom i EuroExpress će:
a) običnu pismonosnu pošiljku, koja sadrži samo pismeno saopštenje, komisijski odmah uništiti;
b) ostale poštanske pošiljke čuvati godinu dana, računajući od dana komisijskog pregleda;
c) novac i neisplaćene poštanske novčane uputnice čuvati tri (3) godine računajući od dana obavljenog pregleda ili od dana kada je utvrđena nemogućnost isplate uputnica.
(5) Ako je sadržaj pošiljke male vrijednosti prema troškovima javne prodaje ili ako postoji opasnost da će se sadržaj pošiljke brzo pokvariti, EuroExpress može prodati pošiljku i bez javne prodaje ili pošiljku komisijski uništiti ukoliko ta prodaja nije moguća.
(6) Nakon isteka roka za čuvanje neuručivih pošiljaka iz stava (4) tačka b) EuroExpress će neuručive pošiljke koje imaju tržišnu vrijednost izložiti javnoj prodaji, a ostale neuručive pošiljke komisijski uništiti.

Član 29.

(Odgovornost EuroExpress-a)

U pogledu odgovornosti za odštetu, ne može postojati razlika između gubitka, oštećenja ili kašnjenja poštanskih pošiljaka u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju.
EuroExpress je odgovaran:
a) za gubitak ili oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja;
b) za prekoračenje roka za prenos i uručenje poštanske pošiljke;
c) u slučaju kada nije obavio uslugu ili uslugu nije obavio u cjelosti.
Operater poštanskog prometa nije odgovoran u slijedećim slučajevima:
a) kada dokaže da se događaji iz stava (2) ovog člana nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila);
b) kada korisnik usluge ne podnese reklamaciju u roku utvrđenom ovim Opštim uslovima ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom ovim Opštim uslovima;
c) kada se radi o poštanskim pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen;
d) kada je šteta uzrokovana time što korisnik usluge nije zapakovao pošiljku na način da osigura njen sadržaj ili se nije koristio odgovarajućom ponuđenom uslugom EuroExpress-a.
EuroExpress ne odgovara za izgubljenu dobit, niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, te prekoračenje roka za prenos i uručenje pošiljke.

Član 30.

(Naknada štete)

(1) EuroExpress će isplatiti odgovarajuću naknadu korisniku poštanskih usluga u slučaju gubitka, oštećenja, umanjenja sadržaja ili prekoračenja rokova prenosa poštanskih pošiljaka, do kojih je došlo krivicom, namjerom ili nehatom EuroExpress-a.
(2) Pored naknade štete korisnik ima pravo i na povrat naplaćene poštarine za datu uslugu. Za prekoračenje roka prenosa poštanske pošiljke korisiku poštanskih usluga se samo vraća iznos naplaćene poštarine.
(3) Za naknadu štete u međunarodnom poštanskom saobraćaju primjenjuju se akti Svjetske poštanske unije.
(4) Ako se izgubljena pošiljka ili njen dio pronađe nakon isplate naknade štete, EuroExpress će o tome obavjestiti korisnika usluge.
(5) Ako korisnik usluge zahtjeva uručenje naknadno pronađene pošiljke, obavezan je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom EuroExpress ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njen sadržaj.
(6) Pošiljalac poštanske pošiljke odgovoran je EuroExpress-u za štetu koju njegova pošiljka nanese ostalim poštanskim pošiljkama, objektima, opremi, radnicima EuroExpress-a i drugim osobama, pod uslovom da se utvrdi da je nastanak štete izazvan krivicom, namjerom ili nehatom pošiljaoca.

Član 31.
(Primjena drugih propisa)

(1) Sve što nije predviđeno odredbama ovih Opštih uslova, a odnosi se na obavljanje i korištenje poštanskih usluga i postupka ostvarivanja međusobnih prava i obaveza EuroExpress-a i korisnika poštanskih usluga primjenjuju se odredbe Zakona i akata Svjetske poštanske unije.

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Digg thisPin on Pinterest