Tovarni list (skraćeno TL) je dokument koji kurir uručuje pošiljaocu prilikom slanja paketa. Pritom služi kao dokaz o zaključenju i sadržaju transportnog ugovora i kao prijemni list kada je  paket dostavljen kod primaoca.

Pošiljalac paketa dobija primjerak tovarnog lista, kojim u slučaju potrebe dokazuje slanje pošiljke. Zato je nužno TL čuvati sve dok se transport pošiljke ne obavi na način na koji je to dogovoreno i pod uslovima koji su definisani na TL-u.

Na tovarnom listu je najbitnije da budu navedeni tačni podaci i da bude kompletno popunjen čime se obezbjeđuje ostvarivanje prava pošiljaoca i primaoca.

Takođe, na poleđini tovarnog lista navedeni su prava i obaveze brze pošte. Zato se preporučuje da se pošiljalac detaljno upozna sa svime navedenim.

Svaki TL treba da ima potpis pošiljaoca (potpisuje se prilikom slanja) i primaoca (potpisuje se prilikom preuzimanja paketa) kojim ovjeravaju prihvatanje Uslova za korištenje usluga EuroExpress-a.

Nepotpuno ili nepravilno popunjen tovarni list otežava dostavu paketa, praćenje pošiljke u sistemu, onemogućuje utvrđivanje prava na odštetu i dr.

Pravilno popunjavanje tovarnog lista

Tovarni list EuroExpress

(klikom iznad uvećava se prikaz izgleda TL-a)

Pošiljalac je obavezan da popuni sljedeća polja:

1. Datum: upisuje se datum kada je pošiljka predata na prenos.


2. Pošiljalac: upisuje se ime i prezime pošiljaoca (naziv firme, institucije, agencije, ustanove i sl.); ID: upisati šifru ugovora o saradnji pošiljaoca (šifra komitenta); Adresa: upisati adresu pošiljaoca (naziv ulice). U polje Br. upisati broj ulice vezano za adresu; Mjesto: upisati  naziv mjesta u kojem se pošiljka preuzima; PTT: upisuje se poštanski broj mjesta u kojem se pošiljka preuzima; Država: upisuje se naziv države u kojoj se pošiljka preuzima; Tel.: upisuje se broj telefona pošiljaoca; Potpis: svojeručni potpis pošiljaoca/lica koje je predalo pošiljku na prenos; Br. LK.: broj ličnog dokumenta pošiljaoca ili pečat pošiljaoca.


3. Primalac: upisuje se ime i prezime primaoca (naziv firme, institucije, agencije, ustanove i sl.); Adresa: upisuje se adresa primaoca (naziv ulice); Br.: upisuje se broj ulice vezano za adresu; Mjesto: upisuje se naziv mjesta u koje se pošiljka dostavlja; PTT: upisuje se poštanski broj mjesta  u koje se pošiljka dostavlja; Država: upisuje se naziv države u koju se pošiljka dostavlja; Tel.: upisuje se broj telefona primaoca.


4. Opis sadržaja: upisuje se naziv sadržaja koji se nalazi u pošiljci (telefon, laptop, dokument, odjeća, i dr.).

Napomena: po mogućnosti popuniti polje Dimenzije – upisuju se dimenzije pošiljke dužina x širina x visina u centimetrima. 


5. Masa: upisuje se stvarna masa pošiljke u kilogramima (kg); Broj paketa: upisuje se ukupan broj paketa koji se šalju pod istim tovarnim listom;


6. Vrijednost: upisuje se stvarna vrijednost sadržaja pošiljke u KM;


7. Otvaranje paketa: usluga otvaranja paketa na dostavi gdje kurir daje primaocu da samo vizuelno pregleda sadržaj paketa bez isprobavanja i uključivanja. Ukoliko je označeno DA, kurir može da otvori paket na dostavi, dok označeno NE znači da kurir ne može da otvori paket na dostavi.   


8. Obveznik plaćanje poštarine:

Pošiljalac: oznaka da je pošiljalac obveznik plaćanja; Primalac: oznaka da je primalac obveznik plaćanja; Treće lice: oznaka da je treće lice obveznik plaćanja – upisati naziv trećeg lica koje plaća poštarinu.


 9. Način plaćanja poštarine:

Žiralno: oznaka da se poštarina plaća žiralno; Gotovinski: oznaka da se poštarina plaća gotovinski.


10. Posebne usluge (označavaju se opciono):

Naplata pouzećem: usluga naplate otkupnog iznosa prilikom dostave pošiljke primaocu koji se vraća pošiljaocu kao povrat novca – upisati otkupni iznos u KM;

– Povrat otpremnice: usluga koja podrazumijeva da primalac na dostavi potpiše otpremnicu koja se kao takva vraća pošiljaocu;

– Brza dostava do 12h: usluga dostave pošiljke naredni radni dan do 12h. Obavezno provjeriti  sa Call centrom mogućnost dostave;

– Express dostava: usluga dostave pošiljke narednog radnog dana do vremena koje zahtjeva pošiljalac. Provjeriti  sa Call centrom mogućnost dostave i upisati zahtjevano vrijeme: sat i minut/e;

– Dodatno osiguranje 1%: usluga dodatnog osiguranja pošiljke do pune vrijednosti u slučaju gubitka ili oštećenja pošiljke od strane EuroExpress-a. Naplaćuje se 1% od označene vrijednosti pošiljke.

– Dostava subotom: usluga dostave pošiljke subotom za mjesta u okviru kojih se radi dežurstvo. Obavezno provjeriti  sa Call centrom mogućnost dostave;

– Dnevna dostava: usluga dostave pošiljke u okviru istog centra u kojem je preuzeta, u istom radnom danu. Obavezno najaviti ovu vrstu usluge Call centru;

– Dostava poslije: u ovo polje unijeti vrijeme poslije kojeg će primalac biti na označenoj adresi.


Napomena (popunjava se opciono):

11. Napomena: upisati po potrebi kratku napomenu koja se odnosi na dostavu pošiljke (npr. „dostaviti pošiljku na II sprat – kancelarija br. 7“, „dostaviti pošiljku na ruke: Ime i Prezime“).


Dodatno objašnjenje:

Jedan tovarni list čine četiri primjerka. Primjerci tovarnog lista se izdaju prema sljedećem:

– prvi primjerak (original) se pakuje u košuljicu i lijepi na paket

– drugi primjerak – kopija koji na poleđini ima Opšte uslove se izdaje pošiljaocu kao dokaz je da isti poslao pošiljku

– treći i četvrti primjerak ostaju EuroExpress-u.

Ukoliko pošiljka ima posebnu uslugu  naplate pouzećem, primjeri tovarnog lista se izdaju prema sljedećem:

– prvi primjerak (original) i četvrti primjerak se pakuju u košuljicu i lijepe na paket

– drugi primjerak – kopija koja na poleđini ima Opšte uslove se izdaje pošiljaocu kao dokaz da je isti poslao pošiljku

– treći primjerak ostaje EuroExpress-u.


Više informacija možete dobiti pozivom na besplatni info broj 0800 51 100 a najavu preuzimanja pošiljki možete izvršiti i putem email adrese: preuzimanje@euroexpress.ba.

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Digg thisPin on Pinterest