Tovarni list (skraćeno TL) je dokument koji kurir uručuje pošiljaocu prilikom slanja paketa. Pritom služi kao dokaz o zaključenju i sadržaju transportnog ugovora i kao prijemni list kada je  paket dostavljen kod primaoca.

Pošiljalac paketa dobija primjerak tovarnog lista, kojim u slučaju potrebe dokazuje slanje pošiljke. Zato je nužno TL čuvati sve dok se transport pošiljke ne obavi na način na koji je to dogovoreno i pod uslovima koji su definisani na TL-u.

Na tovarnom listu je najbitnije da budu navedeni tačni podaci i da bude kompletno popunjen čime se obezbjeđuje ostvarivanje prava pošiljaoca i primaoca.

Takođe, na poleđini tovarnog lista navedeni su prava i obaveze brze pošte. Zato se preporučuje da se pošiljalac detaljno upozna sa svime navedenim.

Svaki TL treba da ima potpis pošiljaoca (potpisuje se prilikom slanja) i primaoca (potpisuje se prilikom preuzimanja paketa) kojim ovjeravaju prihvatanje Uslova za korištenje usluga EuroExpress-a.

Nepotpuno ili nepravilno popunjen tovarni list otežava dostavu paketa, praćenje pošiljke u sistemu, onemogućuje utvrđivanje prava na odštetu i dr.

Pravilno popunjavanje tovarnog lista

 

Tovarni list predstavlja ugovor o prenosu pošiljke između pošiljaoca i EuroExpress-a gdje pošiljalac svojim potpisom potvrđuje tačnost upisanih podataka i prihvata uslove za korištenje usluga EuroExpress-a koji su navedeni na poleđini tovarnog lista kao i na internet stranici www.euroexpress.ba.

 

Izgled forme tovarnog lista:

Pošiljalac je obavezan da popuni sljedeća polja:

 1. Datum:upisuje se datum kada je pošiljka predata na prenos.

Pošiljalac:

 1. Pošiljalac: upisuje se ime i prezime pošiljaoca (nazivfirme, institucije, agencije, ustanove i sl.); ID: upisati šifru ugovora o saradnji pošiljaoca (šifra komitenta); Adresa: upisati adresu pošiljaoca (naziv ulice). U polje upisati broj ulice vezano za adresu; Mjesto: upisati  naziv mjesta u kojem se pošiljka preuzima; PTT: upisuje se poštanski broj mjesta u kojem se pošiljka preuzima; Država: upisuje se naziv države u kojoj se pošiljka preuzima; Tel.: upisuje se broj telefona pošiljaoca; Potpis: svojeručni potpis pošiljaoca/lica koje je predalo pošiljku na prenos; Br. LK.: broj ličnog dokumenta pošiljaoca ili pečat pošiljaoca.

Primalac:

 1. Primalac: upisuje se ime i prezime primaoca (nazivfirme, institucije, agencije, ustanove i sl.); Adresa: upisuje se adresa primaoca (naziv ulice); : upisuje se broj ulice vezano za adresu; Mjesto: upisuje se naziv mjesta u koje se pošiljka dostavlja; PTT: upisuje se poštanski broj mjesta  u koje se pošiljka dostavlja; Država: upisuje se naziv države u koju se pošiljka dostavlja; Tel.: upisuje se broj telefona primaoca.

 

Podaci o pošiljci:

 1. Opis sadržaja:upisuje se naziv sadržaja koji se nalazi u pošiljci (telefon, laptop, dokument, odjeća, i dr.).

Napomena: ukoliko pošiljka ima malu stvarnu masu a veliku zapreminu, unijeti dimenzije pošiljke kako bi se izračunala volumetrijska mase (zapremine) pošiljke, Dimenzije – upisuju se dimenzije pošiljke dužina x širina x visina u centimetrima.

 1. Masa: upisuje se stvarna masa pošiljke u kilogramima (kg);Broj paketa: upisuje se ukupan broj paketa koji se šalju pod istim tovarnim listom;
 2. Vrijednost: upisuje se stvarna vrijednost sadržaja pošiljke u KM;
 3. Otvaranje paketa: usluga otvaranja paketa na dostavi gdje kurir daje primaocu da samo vizuelno pregleda sadržaj paketa bez isprobavanja i uključivanja. Ukoliko je označeno DA, kurir može da otvori paket na dostavi, dok označeno NEznači da kurir ne može da otvori paket na dostavi.          

 

Obveznik plaćanje poštarine:

 1. Pošiljalac: oznaka da je pošiljalac obveznik plaćanja; Primalac: oznaka da je primalac obveznik plaćanja; Treće lice: oznaka da je treće lice obveznik plaćanja – upisati naziv trećeg lica koje plaća poštarinu.

 

Način plaćanja poštarine:

 1. Žiralno: oznaka da se poštarina plaća žiralno; Gotovinski: oznaka da se poštarina plaća gotovinski.

Dodatne usluge (označavaju se opciono):

 1. Naplata pouzećem: usluga naplate otkupnog iznosa prilikom dostave pošiljke primaocu koji se vraća pošiljaocu kao povrat novca – upisati otkupni iznos u KM;
 • Povrat otpremnice: usluga koja podrazumijeva da primalac na dostavi potpiše otpremnicu koja se kao takva vraća pošiljaocu;
 • Brza dostava do 12h: usluga dostave pošiljke naredni radni dan do 12h.Obavezno provjeriti  sa Call centrom mogućnost dostave;
 • Vremenski ograničena dostava: usluga dostave pošiljke narednog radnog dana do vremena koje zahtjeva pošiljalac. Potrebno je obavezno provjeriti  sa Call centrom mogućnost dostave. Vremenski ograničena dostava može biti: expressna (hitna dostava u prijepodnevnim satima), dostava u vremenskom intervalu (dostava u bilo kojem intervalu u toku dana, npr. od 14-15h);
 • Dodatno osiguranje:usluga osiguranja pošiljke do pune vrijednosti u slučaju gubitka ili oštećenja pošiljke od strane EuroExpress-a. Pošiljke su bez usluge dodatnog osiguranja osigurane do 100,00 KM za klijente koji nemaju ugovor o saradnji sa EuroExpress-om odnosno do 500,00 KM za klijente koji imaju ugovor o saradnji sa EuroExpress-om (ukoliko istim nije drugačije definisano);
 • Dnevna dostava:usluga dostave pošiljke u okviru istog centra u kojem je preuzeta, u istom radnom danu. Obavezno najaviti ovu vrstu usluge Call centru;
 • Dostava subotom: usluga dostave pošiljke subotom za mjesta u okviru kojih se radi dežurstvo. Obavezno provjeriti  sa Call centrom mogućnost dostave;
 • EKONOMIKdostava: predstavlja uslugu gdje pošiljka dobija manji prioritet na dostavi gdje je rok prenosa od 1-4 radna dana a pošiljke se  preuzimaju PON, UTO i SRI. Osnovna cijena za ove pošiljke se umanjuje 10%.

Napomena (popunjava se opciono):

 1. Napomena:upisati po potrebi kratku napomenu koja se odnosi na dostavu pošiljke (npr. „dostaviti pošiljku na II sprat – kancelarija br. 7“, „dostaviti pošiljku na ruke: Ime i Prezime“).

Track and Trace

 1. Track and Trace:predstavlja online praćenje statusa pošiljke (korištenjem broja TL), gdje pošiljalac putem WEB stranice (euroexpress.ba) mogu da provjere status svoje pošiljke bez pozivanja Korisničkog servisa.

 

 

Dodatna napomena:

Obavezna polja su označena drugom bojom tako da se na iste dodatno obrati pažnja i obavezno unesu traženi podaci. Ukoliko za neko obavezno polje nemate informaciju, isto je potrebno precrtati. Nedostatak informacija u obaveznim poljima može da utiče na nemogućnost dostave pošiljke zbog nedostatka osnovnih informacija.

Posebnu pažnju je potrebno obratiti na otvaranje pošiljke i označe opciju DA ili NE.

Jedan tovarni list čine četiri primjerka. Primjerci tovarnog lista se izdaju prema sljedećem:

 • prvi primjerak (original) se pakuje u košuljicu i lijepi na paket,
 • drugi primjerak – kopija koja na poleđini ima Opšte uslovese izdaje pošiljaocu kao dokaz je da isti poslao pošiljku,
 • treći i četvrti primjerak ostaju EuroExpress-u.

Ukoliko pošiljka ima posebnu uslugu  naplate pouzećem, primjeri tovarnog lista se izdaju prema sljedećem:

 • prvi primjerak (original) i četvrti primjerak se pakuju u košuljicu i lijepe na paket,
 • drugi primjerak – kopija koja na poleđini ima Opšte uslovese izdaje pošiljaocu kao dokaz da je isti poslao pošiljku,
 • treći primjerak ostaje EuroExpress-u.

Ukoliko pošiljka sadrži više paketa za istog primaoca na istu adresu, pošiljalac popunjava tovarni list za prvi – glavni paket, a na ostale pakete lijepi prateće kodove (počinju sa brojem 9).

Duplikati pratećih kodova se lijepe na treći primjerak tovarnog lista. Ispod pratećih kodova na samom paketu markerom ispisati kod sa glavnog paketa (zadnje 4 cifre) i naziv odredišnog grada u koji se pošiljka šalje.

Klijenti mogu da prate status pošiljke koju su poslali putem opcije online praćenja pošiljaka koja je dostupna na internet stranici www.euroexpress.ba. Status pošiljke se prati na osnovu šifre ispod barkod oznake na tovarnom listu.

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Digg thisPin on Pinterest