Kako bi Vam što bolje približili proceduru slanja pošiljki i uslove po kojima poslujemo, preporučujemo da pročitate naredni tekst.

– EuroExpress se obavezuje pružiti najbolju moguću uslugu dostave paketa koja podrazumijeva preuzimanje, otpremu, skladištenje i eventualni povrat ili otkup pošiljke (pouzeće) u roku 24 – 48 h u dogovorenom roku i cjenovniku usluga;

– Isključuje se transport zapaljivih materija, oružja, narkotika i drugih opasnih materija koje bi mogle oštetiti drugu robu i bezbjednost našeg osoblja;

– EuroExpress može po vlastitom mišljenju ili na zahtjev ovlaštenih lica, otvoriti pošiljku i pregledati sadržaj;

– Pošiljalac je obavezan pošiljku uredno zapakovati i naznačiti njen sadržaj, vrijednost, težinu i dimenzije i to kako je opisano na tovarnom listu i u svakom drugom pratećem dokumentu. EuroExpress je pri preuzimanju robe dužan pregledati samo spoljašni izgled pošiljke;

– Pošiljalac je dužan da plati sve troškove transporta, procjenjenu carinu, dadžbine, uključujući i naše unaprijed plaćene troškove koji se tiču konkretne pošiljke ukoliko Ugovorom o poslovnoj saradnji nije drugačije određeno;

– Pošiljalac je zadužen da plati dodatne troškove ako je naznačena otežana dostava što podrazumijeva odstupanje od standardne dostave (prekomjerno čekanje, vožnja nepristupačnim putevima i sl.);

– Za neadekvatno upakovane i lomljive pošiljke EuroExpress ne snosi odgovornost za nastalu štetu. U slučaju da primalac ima primjedbi na količinu ili oštećenja robe, dužan je da na licu mjesta sa kurirom-vozačem sastaviti zapisnik, u protivnom smatraće se da je pošiljka isporučena u dobrom stanju;

– Pravo odštete protiv EuroExpress–a će se smatrati ništavnim ako se zahtjev ne preda u roku od sedam dana od datuma isporuke pošiljke ili od datuma kada je pošiljka trebala biti isporučena. Zahtjev se mora poslati dokumentovan i mora sadržavati sve relevantne informacije o tome. EuroExpress nije obavezan preduzeti korake za bilo koji zahtjev sve dok se svi troškovi transporta ne plate. Zahtjevana svota se ne smije odbijati od tih troškova;

– Bilo kakve reklamacije pristigle nakon predaje pošiljke primaocu i potpisanog tovarnog lista ili dostavne liste, neće biti uvažene. Za razmatranje zahtjeva za nastalu štetu, sadržaj, originalni karton pošiljke i ambalaža mora biti dostupna na uvid. Kao krajnja instanca odluke o naplativosti štete je osiguravajuća kuća;

– Ako je naznačena vrijednost oštećene pošiljke u tovarnom listu manja nego iznos fakture te pošiljke uzimaće se iznos vrijednosti sa tovarnog lista kao relevantna vrijednost;

– EuroExpress ne snosi odgovornost za izgubljenu dobit korisnika usluga, niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog oštećenja, gubitka, umanjenja ili zakašnjenja pošiljke uzrokovanog radnjom ovlašćenog lica, svojstvima pošiljke, stranim uzrocima koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti ili netačnim i nedovoljnim uputstvima naručioca usluge;

– Pošiljke koje nemaju vrijednost (tenderi) se ne mogu osigurati. Najviša deklarisana vrijednost koju dozvoljavamo jeste 5.000 KM. Odgovornost EuroExpress-a je maximalno 100 KM po tovarnom listu, ako nije zaključeno posebno osiguranje na veću vrijednost;

– Pošiljke se obračunavaju težinski ili volumetrijski u zavisnosti od gabaritnosti. EuroExpress zadržava pravo naknadne provjere težine i volumena pošiljke. U slučaju da navedena kilaža na tovarnom listu nije ispravna, validno će biti mjerenje od strane EuroExpress-a;

–  Uslugu dostave dužan je da plati pošiljalac ili primalac. U slučaju da uslugu treba da plati primalac, a isti odbija plaćanje, EuroExpress će za uslugu teretiti pošiljaoca. U slučaju nemogućnosti uručenja pošiljke, zbog netačne adrese, odbijanja prijema ili odsutnosti primaoca, EuroExpress zadržava pravo teretiti pošiljaoca za dodatne troškove (troškovi povrata pošiljke);

–  Plaćanje usluge vrši se u roku od sedam dana po ispostavljanju fakture. Ukoliko naručilac usluge u navedenom roku ne podmiri plaćanje i to ne učini ni nakon posebne opomene, EuroExpress će zadržati bilo koju pošiljku naručioca do izvršenja uplate ili okončanja eventualnog sudskog spora.

Napomena:

– Potpisom tovarnog lista pošiljalac ili primalac prihvata Uslove za korištenje usluga EuroExpress-a.

Podijelite na društvenim mrežama:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Digg thisPin on Pinterest